ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Numerical investigation of the effect of bilge keel width on roll damping [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2017; 23(209): 31-43

Numerical investigation of the effect of bilge keel width on roll damping

Burak Yıldız1, Hüseyin Yılmaz2
1Department of Marine Engineering Operations, Yildiz Technical University
2Naval Architecture and Marine Engineering, Naval Architecture and Marine Engineering, Yildiz Technical Unversity

In this study, the flow around a forced rolling two dimensional hull section with bilge keel at free surface is simulated by using RANS solver. Roll damping coefficients are calculated numerically for different bilge keel width and validated with experiments to show if RANS code can correctly predict the damping coefficients. The generated vortices around the hull and bilge keel are observed by using RANS solver to show the effect on roll damping.

Keywords: Roll damping, forced roll, CFD, RANS, Ikeda’s method, bilge keel

Yalpa omurgası genişliğinin yalpa sönümüne etkisinin sayısal olarak incelenmesi

Burak Yıldız1, Hüseyin Yılmaz2
1Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi
2Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi

Bu çalışmada serbest yüzey etkisi altında zorlanmış yalpa hareketi yapan yalpa omurgasına sahip iki boyutlu gemi kesiti etrafındaki akış RANS çözücü kullanılarak incelenmiştir. Yalpa sönüm katsayıları farklı yalpa omurgası genişlikleri için sayısal olarak hesaplanmış ve sonuçlar deneylerle de karşılaştırılarak yalpa sönüm katsayısının sayısal olarak doğru bir şekilde hesaplanabildiği gösterilmiştir. Viskoz sönüme neden olan tekne ve yalpa omurgası etrafındaki girdap oluşumları RANS çözücü yardımıyla gösterilmiş ve yalpa sönümüne etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yalpa sönümü, zorlanmış yalpa, HAD, RANS, Ikeda metodu, yalpa omurgası

Burak Yıldız, Hüseyin Yılmaz. Numerical investigation of the effect of bilge keel width on roll damping. GMO SHIPMAR. 2017; 23(209): 31-43

Corresponding Author: Burak Yıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale